Committees

Co-chairs
Tomohiro Ando, Lixing Zhu, Andreas Christmann, Mike So.

EcoSta Editors
Ana Colubi, Erricos J. Kontoghiorghes, Manfred Deistler.

Scientific Program Committee
Alessandra Amendola, Anastassia Baxevani, Monica Billio, Jeng-Min Chiou, Yulia Gel, Richard Gerlach, Michele Guindani, Wenqing He, Hyokyoung Grace Hong, Raphael Huser, Wen-Han Hwang, Ching-Kang Ing, Ci-Ren Jiang, Sungkyu Jung, Jaeyoung Kim, Tae Yoon Kim, Yang-Jin Kim, Yongdai Kim, Sangyeol Lee, Xin Li, Tsung-I Lin, Koichi Maekawa, Rogemar Mamon, Geoffrey McLachlan, Marc Paolella, Limin Peng, Igor Pruenster, Yumou Qiu, Jeroen Rombouts, Xiaofeng Shao, Mike K.P. So, Zhihua Su, Wenguang Sun, Garth Tarr, Wolfgang Trutschnig, Toshiaki Watanabe, Gongjun Xu, Weixin Yao, Yiming Ying, Peter Zadrozny, Ding-Xuan Zhou, Ji Zhu and Lixing Zhu

Session Organizers
Mihye Ahn, Shuyang Bai, Pallavi Basu, Anastassia Baxevani, Sounak Chakraborty, Stephen Chan, Won Chang, Lo-Bin Chang, Yen-Chi Chen, Eric Chi, Chia-Yi Chiu, Haeran Cho, Yunjin Choi, Andreas Christmann, Jeffrey Chu, Abdelaati Daouia, EcoSta, James Flegal, Thomas Fung, Andreas Futschik, Richard Gerlach, Subir Ghosh, Michele Guindani, Il Do Ha, Wenqing He, Yen-Tsung Huang, Ming-Yueh Huang, Whitney Huang, Raphael Huser, Masaaki Imaizumi, Shinpei Imori, Ching-Kang Ing, Jong-june Jeon, Daniel Jeske, Ci-Ren Jiang, Binyan Jiang, Yuan Jiang, Jieying Jiao, Sungkyu Jung, Sangwook Kang, MingHung Kao, Sayar Karmakar, Luke Keele, Abbas Khalili, Yongdai Kim, Jaeyoung Kim, Inyoung Kim, Robert Kohn, Yuta Koike, Erricos Kontoghiorghes, Pavel Krupskiy, Hon Ho Kwok, Sangyeol Lee, Yoonkyung Lee, Kuang-Yao Lee, MinJae Lee, Chenlei Leng, Degui Li, Jun Li, Yisheng Li, Daoji Li, Wai-keung Li, Tsung-I Lin, Yuanyuan Lin, Catherine Liu, Zudi Lu, Shujie Ma, Matus Maciak, Koichi Maekawa, Rogemar Mamon, Cristina Mollica, Gourab Mukherjee, Dorcas Ofori-Boateng, Yeonhee Park, Debashis Paul, Yingwei Peng, Limin Peng, Michal Pesta, Frederick Kin Hing Phoa, Igor Pruenster, Yumou Qiu, Jeroen Rombouts, Anuradha Roy, Xiaofeng Shao, Mike So, Xinyuan Song, Wenguang Sun, Li-Hsien Sun, Taiji Suzuki, Valentin Todorov, Minh-Ngoc Tran, Wolfgang Trutschnig, Germain Van Bever, Anneleen Verhasselt, Francesco Violante, Jane-Ling Wang, Yuedong Wang, Linbo Wang, Naisyin Wang, Lei Wang, Toshiaki Watanabe, Raymond Ka Wai Wong, Jingjing Wu, Tongtong Wu, Han Xiao, Gongjun Xu, Yuhang Xu, Yishu Xue, Keisuke Yano, Weixin Yao, Feng Yao, Zhigang Yao, Kazuyoshi Yata, Yiming Ying, Dalei Yu, Jin-Ting Zhang, Yuan Zhang, Yiying Zhang, Xingqiu Zhao, Yichuan Zhao, Jiwei Zhao, Yunpeng Zhao, Yi Zhao, Ding-Xuan Zhou, Ji Zhu, Lixing Zhu and Hongxiao Zhu