Committees

Co-chairs
Tomohiro Ando, Lixing Zhu, Andreas Christmann, Mike So.

EcoSta Editors
Ana Colubi, Erricos J. Kontoghiorghes, Manfred Deistler.

Scientific Program Committee
Alessandra Amendola, Anastassia Baxevani, Monica Billio, Jeng-Min Chiou, Yulia Gel, Richard Gerlach, Michele Guindani, Wenqing He, Hyokyoung Grace Hong, Raphael Huser, Wen-Han Hwang, Ching-Kang Ing, Ci-Ren Jiang, Sungkyu Jung, Jaeyoung Kim, Tae Yoon Kim, Yang-Jin Kim, Yongdai Kim, Sangyeol Lee, Xin Li, Tsung-I Lin, Koichi Maekawa, Rogemar Mamon, Geoffrey McLachlan, Marc Paolella, Limin Peng, Igor Pruenster, Yumou Qiu, Jeroen Rombouts, Xiaofeng Shao, Mike K.P. So, Zhihua Su, Wenguang Sun, Garth Tarr, Wolfgang Trutschnig, Toshiaki Watanabe, Gongjun Xu, Weixin Yao, Yiming Ying, Peter Zadrozny, Ding-Xuan Zhou, Ji Zhu and Lixing Zhu

Session Organizers
Mihye Ahn, Shuyang Bai, Anastassia Baxevani, Stephen Chan, Won Chang, Lo-Bin Chang, Yen-Chi Chen, Eric Chi, Haeran Cho, Yunjin Choi, Andreas Christmann, Jeffrey Chu, Abdelaati Daouia, EcoSta, James Flegal, Andreas Futschik, Subir Ghosh, Michele Guindani, Il Do Ha, Wenqing He, Yen-Tsung Huang, Whitney Huang, Raphael Huser, Masaaki Imaizumi, Shinpei Imori, Jong-june Jeon, Daniel Jeske, Ci-Ren Jiang, Jieying Jiao, Sangwook Kang, MingHung Kao, Sayar Karmakar, Luke Keele, Abbas Khalili, Yongdai Kim, Jaeyoung Kim, Inyoung Kim, Yuta Koike, Erricos Kontoghiorghes, Pavel Krupskiy, Yoonkyung Lee, Kuang-Yao Lee, MinJae Lee, Chenlei Leng, Daoji Li, Yisheng Li, Degui Li, Wai-keung Li, Tsung-I Lin, Catherine Liu, Zudi Lu, Shujie Ma, Matus Maciak, Koichi Maekawa, Rogemar Mamon, Cristina Mollica, Gourab Mukherjee, Dorcas Ofori-Boateng, Yeonhee Park, Debashis Paul, Yingwei Peng, Limin Peng, Michal Pesta, Igor Pruenster, Anuradha Roy, Xiaofeng Shao, Mike So, Xinyuan Song, Li-Hsien Sun, Taiji Suzuki, Anneleen Verhasselt, Naisyin Wang, Jane-Ling Wang, Linbo Wang, Yuedong Wang, Toshiaki Watanabe, Raymond Ka Wai Wong, Jingjing Wu, Tongtong Wu, Yuhang Xu, Gongjun Xu, Yishu Xue, Keisuke Yano, Feng Yao, Weixin Yao, Kazuyoshi Yata, Yiming Ying, Jin-Ting Zhang, Yuan Zhang, Yichuan Zhao, Yi Zhao, Ding-Xuan Zhou, Lixing Zhu and Hongxiao Zhu