Committees

Co-chairs
Wen-Han Hwang, Min-ge Xie, Geoffrey McLachlan, Sangyeol Lee.

EcoSta Editors
Ana Colubi, Erricos J. Kontoghiorghes, Manfred Deistler.

Scientific Program Committee
Toshihiro Abe, Makoto Aoshima, Yuko Araki, Mauricio Castro, Baojiang Chen, Feng Chen, Jeng-Min Chiou, Daniel Henderson, Kei Hirose, MingHung Kao, Yongdai Kim, Victor Hugo Lachos, Andrew Lawson, Thomas Lee, Yoonkyung Lee, Wai-Keung Li, Yi Li, Heng Lian, Catherine Liu, Zudi Lu, Shujie Ma, Shu-Kay Ng, David Nott, Marc Paolella, Debdeep Pati, Frederick Kin Hing Phoa, Artem Prokhorov, Peter Radchenko, Jeroen Rombouts, Yang Shen, Xinyuan Song, Minh-Ngoc Tran, Berwin Turlach, Jane-Ling Wang, Liqun Wang, Naisyin Wang, Sherry Wang, Hoi Ying Wong, Jingjing Wu, Han Xiao, Hiroshi Yadohisa, Feng Yao, Dalei Yu, Xibin Zhang, Xingqiu Zhao, Ping-Shou Zhong, Ding-Xuan Zhou and Ji Zhu

Local Organizing Committee
Tsung-I Lin (NCHU), Chyong-Mei Chen (NYMU), Ray-Bing Chen (NCKU), Shih-Feng Huang (NUK), Chang-Yun Lin (NCHU), Li-Hsien Sun (NCU), Henghsiu Tsai (Academia Sinica),Wan-Lun Wang (FCU).

Session Organizers
Fumiya Akashi, Makoto Aoshima, Yuko Araki, Bhaswar Bhattacharya, Jiguo Cao, Mauricio Castro, Ming-Chung Chang, Lo-Bin Chang, Xiaohui Chen, Jau-er Chen, Ray-Bing Chen, Din Chen, Feng Chen, Baojiang Chen, Chyong-Mei Chen, Yang Chen, Shu-Chuan Chen, Tsung-Chi Cheng, Yichen Cheng, Eric Chi, Jeng-Min Chiou, Chia-Yi Chiu, Sangbum Choi, Boris Choy, Andreas Christmann, CMStatistics, Yuehua Cui, Gaofeng Da, EcoSta, Takeshi Emura, Yunlong Feng, Satoshi Hattori, Wenqing He, Andreas Heinen, Kei Hirose, Hyokyoung Grace Hong, Jin-Jian Hsieh, Guanyu Hu, Shih-Feng Huang, Ci-Ren Jiang, Yuan Jiang, Kengo Kamatani, MingHung Kao, Yuan Ke, Luke Keele, Yang-Jin Kim, Robert Kohn, Yuta Koike, Erricos Kontoghiorghes, Hon Ho Kwok, Victor Hugo Lachos Davila, Hung-pin Lai, Clifford Lam, Andrew Lawson, Yoonkyung Lee, Thomas Lee, Chenlei Leng, Degui Li, Jun Li, Wai-Keung Li, Meng Li, Yisheng Li, Yehua Li, Heng Lian, Johan Lim, Chang-Yun Lin, Liang-Ching Lin, Chien-Ju Lin, Yuhlong Lio, Catherine Liu, Zudi Lu, Shujie Ma, Ping Ma, Matus Maciak, Gourab Mukherjee, Shu-Kay Ng, David Nott, Hiroaki Ogata, Marc Paolella, Debdeep Pati, Debashis Paul, Michal Pesta, Frederick Kin Hing Phoa, Artem Prokhorov, Xinghao Qiao, Yumou Qiu, Peter Radchenko, Jeroen Rombouts, Anuradha Roy, Huiyan Sang, Tsung-Jen Shen, Yu Shen, Seung Jun Shin, Xinyuan Song, Zhihua Su, Li-Hsien Sun, Qiang Sun, Kunihiko Takahashi, Garth Tarr, Tiejun Tong, Minh-Ngoc Tran, Henghsiu Tsai, Berwin Turlach, Francesco Violante, Jane-Ling Wang, Wan-Lun Wang, Liqun Wang, Charlotte Wang, HaiYing Wang, Wanjie Wang, Xinlei Wang, Peng Wang, Xin Wang, Naisyin Wang, Toshiaki Watanabe, Hoi Ying Wong, Qiang Wu, Wenbo Wu, Jingjing Wu, Tongtong Wu, Han Xiao, Yongdeng Xu, Gongjun Xu, Yuhang Xu, Lan Xue, Hiroshi Yadohisa, Jun Yan, Ting Yan, Xiaorong Yang, Yi Yang, Weixin Yao, Feng Yao, Zhigang Yao, Xiangrong Yin, Yiming Ying, Dalei Yu, Aklilu Zeleke, Teng Zhang, Xinyu Zhang, Zhiwei Zhang, Xingqiu Zhao, Yichuan Zhao, Xinghua Zheng, Wei Zheng, Ding-Xuan Zhou, Hongxiao Zhu and Thomas Zoerner