Committees

Co-chairs
Ana Colubi, Erricos J. Kontoghiorghes, Tsung-I Lin, Yasuhiro Omori, Byeong Park and Mike K.P. So.

Scientific Program Committee
Alessandra Amendola, Eric Beutner, Monica Billio, Cathy W.S. Chen, Ray-bin Chen, Ming-Yen Cheng, Jeng-Min Chiou, Sung Nok Chiu, Taeryon Choi, Bertrand Clarke, Aurore Delaigle, Jean-Marie Dufour, Yang Feng, Alain Hecq, Inchi Hu, Salvatore Ingrassia, Yongdai Kim, Robert Kohn, Carlos Lamarche, Degui Li, WK Li, Yi Li, Zudi Lu, Geoff McLachlan, Samuel Mueller, Marc Paolella, Tommaso Proietti, Artem Prokhorov, Igor Pruenster, Jeroen Rombouts, Huiyan Sang, Tak Kuen Siu, Xinyuan Song, Mark Steel, Jianguo Sun, Nobuhiko Terui, Alan Wan, Lan Wang, Toshiaki Watanabe, Yoon-Jae Whang, Heung Wong, Valentin Zelenyuk, Helen Zhang, Ping-Shou Zhong and Hongtu Zhu

Local Organizing Committee
Yingying Li (HKUST), Xinghua Zheng (HKUST), Lilun Du (HKUST), Catherine Chunling Liu (PolyU), Alan Wan (CityU), Geoffrey Tso (CityU) and Min Xie (CityU).

Session Organizers
T. Abe, E. Beutner, M. Billio, L. Bordes, R. Bu, J. Cai , C. Cao, N. Chan, C.W. Chen, H. Chen, R. Chen, Y. Chen, M. Cheng, T. Cheng, T. Cheng, C. Chiang, J. Chiou, S.N. Chiu, T. Choi, B. Choy, A. Chu, B. Clarke, S. Dabo, S. Darolles, N. Debarsy, X. Dou, L. Du, . EcoSta, Y. Feng, C. Fuh, A. Hecq, I. Hu, S. Huang, W. Hwang, C. Jiang, K.H. Kang, M. Kao, Y. Kim, R. Kohn, F. Komaki, L. Kong, S. Kwok, C. Lam, S. Lee, Y.K. Lee, C. Leng, D. Li, B. Li, G. Li, F. Li, W. Li, Y. Li, B. Li, C.Y. Lim, C. Lin, C. Liu, R. Liu, Q. Long, H. Lopes, Z. Lu, S. Ma, V. Martin, H. Masuda, G.L. Mazzi, T. McElroy, G. McLachlan, K. Motegi, S. Mueller, S. Ng, C.T. Ng, S.H. Ong, M. Paolella, T. Park, J. Park, G. Peters, F.K.H. Phoa, D. Preve, A. Prokhorov, I. Pruenster, Y. Qin, A. Qu, J. Rombouts, A. Rua, H. Sang, Y. She, J.Q. Shi, T.K. Siu, X. Song, R. Song, P. Song, J. Sun, Y. Sun, G. Tarr, M. Tran, M. Uchida, A. Wan, W. Wang, J. Wang, H.J. Wang, L. Wang, L. Wang, M. Wang, T. Watanabe, H. Wong, Y. Wu, M. Xie, Y. Xu, J. Xu, M. Xu, Y. Yamamoto, J. Yan, C.Y. Yau, X. Yin, Y. Ying, K. Yu, P. Yu, K. Yuen, V. Zelenyuk, X. Zhao, Y. Zhao, X. Zheng, P. Zhong, J. Zhou, Z. Zhou, H. Zhu and X. Zhu